1. ثبت
اطلاعات اولیه

2. ثبت
اطلاعات فروشگاه

3.احرازهویت
آپلود مدارک

4. دریافت
اطلاعات درگاه

درخواست درگاه پرداخت