خدماتی که رایان پی در زمینه پرداخت ارائه می دهد به شرح زیر است :