بی نهایت تسویه روزانه و اتوماتیک

فعال در همه بانک ها

هر روز قبل از ساعت 11 تسویه حساب تراکنش های روز قبل شما توسط رایان پی انجام خواهد شد!

در حال حاضر روند تسویه درگاه پرداخت رایان پی بصورت روزانه و اتوماتیک صورت می گیرد. به طور مثال در روز شنبه از ساعت ۰۰ تا ۲۴، هزینه محصول و خدمات خود را در بازه زمانی متفاوت، با استفاده از درگاه رایان پی از مشتری دریافت نموده اید، روز کاری بعد (یکشنبه)، قبل از ساعت ۱۱ مجموع فروش کل شما، توسط رایان پی تسویه خواهد شد و طبق سیکل تسویه پرداخت های بانکی، ساعت ۱۶ همان روز، مبلغ تسویه شده به حساب شما واریز خواهد گردید.

جدول زمانی تسویه حساب رایان پی

مجموع فروش از ساعت ۰۰ تا ۲۴روز تسویهتسویه توسط رایان پیواریزی توسط شبکه بانکیتوضیحات
شنبه تا چهارشنبهروزکاری بعدقبل از ساعت ۱۱ روزکاری بعدیساعت ۱۶ روز کاری بعدیدر صورت تعطیل رسمی، اولین روز کاری بعدی
پنج شنبه و جمعهشنبهقبل از ساعت ۱۱ روز شنبهساعت ۱۶ روز شنبهدر صورت تعطیل رسمی بودن شنبه، اولین روز کاری بعد از شنبه

 

در آینده نزدیک، امکانات بیشتری به شرکت رایان پی افزوده خواهد شد، که بتوانیم روند تسویه دوبار در روز و حتی تسویه آنی را ایجاد نماییم.

 

تسویه