درگاه اختصاصی باتوجه به کسب و کار شما و ارائه فضایی برای قرادادن لوگو و اسم شما می باشد، تا برای بهتر شدن و اطمینان مشتریان خود ارائه می شود.