تراکنش آنلاین و نحوه تعامل بین درگاه، فروشنده و بانک در آن

درخواست درگاه پرداخت