Rayan pay

این صفحه مواردی است که فرم خرید شما برای ادرس request.php ارسال می کنید. مثلا شما فرم فاکتوری در سیستم خود دارید مبلغ ان و شماره سفارش ان به اضافه اطلاعات کاربریتان که نمونه در این فرم زده شده شما برای فایل request.php ارسال کرد تا به درگاه بانک وصل شود.

آدرس پایه درخواست اطلاعات در اخرش حتما / باشد شناسه شما از شرکت رایان پی. نام کاربری شما از شرکت رایان پی. پسورد شما از شرکت رایان پی. شماره تلفن مورد نظر وارد نکنید یا به این صورت 989120001122 کنید مبلغ مورد نظر را وارد کنید. شناسه ارسالی باید برای هر درخواست ارسالی یکتا باشد که بهتر است در پایگاه داده خود ذخیره کنید که تکراری ارسال نکنید. این شناسه باید برای هر شناسه کاربری بصورت یکتا باشد در هر درخواست می شود شماره تراکنش شما در سیستم پس اگ تگرارا وارد شود با مشکل مواجه می شود