Rayan pay

این صفحه مواردی است که فرم خرید شما برای ادرس request.php ارسال می کنید. مثلا شما فرم فاکتوری در سیستم خود دارید مبلغ ان و شماره سفارش ان به اضافه اطلاعات کاربریتان که نمونه در این فرم زده شده شما برای فایل request.php ارسال کرد تا به درگاه بانک وصل شود.

نوع اتصال به سرور های رایان پی شناسه شما از شرکت رایان پی. شماره تلفن مورد نظر وارد نکنید یا به این صورت 989120001122 کنید ایمیل مورد نظر وارد نکنید یا به این صورت a@gmail.com کنید توضیحات به صورت json وارد شود مثل زیر {"name":"shahriar","lastname":"pahlevansadgh"} مبلغ مورد نظر را به ریال وارد کنید.