پذیرنده فعال و مورد تایید می‌باشد
هگزپاد
hexpod.ir
صاحب امتیاز : رضا ریوندی
تاریخ شروع فعالیت : تیر ۱۴۰۰